Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen via 085-0407200.

Arbeidsdeskundig onderzoek WVP

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak ingezet rond het eerste ziektejaar, tussen de 42e en 52e week van ziekte. Een bedrijfsarts stelt hiervoor een beperkingenlijst op. Wie, zonder deugdelijke onderbouwing, te laat een arbeidsdeskundig onderzoek inzet kan rekenen op een loonsanctie van het UWV.
U kunt ook eerder een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten. Onderzoek heeft uitgewezen dat inzet van de arbeidsdeskundige tussen de 3 tot 6 maanden een positieve bijdrage levert aan de werkhervattingsmogelijkheden van een werknemer in eigen of aangepast werk binnen het bedrijf.

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige u over de re-integratiemogelijkheden van uw arbeidsongeschikte werknemer. Hij of zij kijkt hoe een werknemer het beste het werk kan hervatten. Daarbij worden de mogelijkheden bij de eigen werkgever bekeken, evenals elders op de arbeidsmarkt. Om hier duidelijkheid over te krijgen gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werkgever en werknemer én bezoekt waar mogelijk de werkplek. Bij voorkeur vindt het onderzoek daarom plaats op de bedrijfslocatie waar de werknemer werkzaam is. Na afloop geeft de arbeidsdeskundige de betrokkenen, door middel van een uitgebreide rapportage, snel inzicht in de mogelijkheden tot duurzame werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer. Bekijk hier ons filmpje met uitleg over het arbeidsdeskundig onderzoek.

De arbeidsdeskundige wordt betaald door de werkgever of verzekeraar, maar adviseert onafhankelijk conform de ethische en integriteitsnormen van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Stichting Registerarbeidsdeskundigen (SRA). Meer informatie hierover vindt u hier.

Het gesprek met de arbeidsdeskundige varieert van 1 ½ uur tot 3 uur.

Een arbeidsdeskundig onderzoek begint met een dossierstudie. Daarna gaat de arbeidsdeskundige in sommige gevallen eerst afzonderlijk het gesprek aan met de werkgever en werknemer. Daarna volgt er een driegesprek. In bepaalde situaties kan er voor gekozen worden om de werkgever en werknemer direct gezamenlijk te spreken. Waar mogelijk vindt een rondgang langs de werkplek plaats. Naar aanleiding van deze gesprekken volgt er een uitgebreide rapportage, die snel inzichtelijk maakt welke mogelijkheden en kansen er zijn voor duurzame werkhervatting van de zieke werknemer.  

De arbeidsdeskundige schrijft een rapport met de conclusies van het onderzoek en een concreet advies over de vervolgstappen van werkhervatting. Zowel de werkgever als werknemer ontvangen een exemplaar van het rapport. Ook gaat er een kopie naar de bedrijfsarts. Indien een casemanager betrokken is bij het traject ontvangt die ook een kopie. Het streven is om binnen 4 weken na aanmelding een rapport op te leveren.

Elabo verstuurt alle rapporten waar mogelijk digitaal. Voor het zo veilig mogelijk versturen van de arbeidsdeskundige rapporten maken wij gebruik van 123AVGproof. Alle betrokkenen ontvangen een e-mail van 123AVGproof. Vervolgens kunt u de bijlage openen met het wachtwoord dat u tijdens het gesprek met de arbeidsdeskundige heeft ontvangen. Omdat het bericht via een derde partij verzonden wordt, kan deze in de map ‘Ongewenste items’ terecht komen. Op verzoek kunnen wij het rapport ook op papier toezenden.

Het arbeidsdeskundig rapport wordt verzonden als PDF-bestand. U heeft een PDF-reader nodig om het document te openen. Mocht u niet beschikken over een PDF-reader, dan kunt u deze hier downloaden.

De werkgever en werknemer ontvangen beide een afschrift van het arbeidsdeskundig rapport. Na ontvangst heeft u beide 14 dagen de tijd om hierop te reageren. U kunt uw op- of aanmerkingen schriftelijk (per email) doorgeven aan de arbeidsdeskundige (in een reactie op de email die u ontvangen heeft met het rapport). Hij of zij beoordeelt of uw op- en aanmerkingen verwerkt worden in de rapportage. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen feitelijke onjuistheden, die altijd verwerkt worden, en op- of aanmerkingen aangaande de arbeidsdeskundige visie. Het is aan de arbeidsdeskundige om te bepalen of deze aangepast moet worden. Het aangepaste rapport wordt vervolgens opnieuw naar alle partijen verzonden.

Het is handig dat de arbeidsdeskundige voorafgaand aan het arbeidsdeskundig onderzoek inzicht krijgt in de functie zoals de werknemer deze uitvoerde op het moment van uitval. Dat kan bijvoorbeeld door het functieprofiel op te sturen en inzicht te geven in de organisatie door een organogram met daarop de aanwezige functies in de organisatie aangegeven. Deze informatie kan als leidraad dienen in het te voeren gesprek met de werknemer.
Daarnaast is het wenselijk dat de werkgever de inzet van het arbeidsdeskundig onderzoek met de werknemer bespreekt. Daarbij kan de medewerker gevraagd worden zelf de problemen in het werk in kaart te brengen en na te denken over de mogelijkheden die hij of zij ziet om weer volledig aan het werk te komen. Het is raadzaam de werknemer uit te leggen dat de arbeidsdeskundige een onafhankelijk adviseur is die openstaat voor alle informatie en uiteindelijk zelf tot een oordeel komt.

Ja, een medewerker is verplicht mee te werken aan de re-integratie en daarmee ook aan een arbeidsdeskundig onderzoek. Neem weerstand weg door in gesprek te gaan en de medewerker mee te nemen in het ‘waarom’ van het arbeidsdeskundig onderzoek. Leg daarbij ook uit wat de voordelen voor de medewerker zelf kunnen zijn. Deze leaflet kan helpen om het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek uit te leggen.

Als u het niet eens bent met het inhoudelijke advies van de arbeidsdeskundige, kunt u een Deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt wat er is gebeurd. Meer hierover kunt u lezen op www.uwv.nl.

Werkhervattingsadvies

Een werkhervattingsadvies kan worden ingezet in de periode 0 tot 6 maanden van het verzuim. De arbeidsdeskundige inventariseert als onafhankelijke derde samen met werkgever en werknemer de mogelijkheden voor passend werk binnen de organisatie. Het kan hierbij gaan om hervatting in eigen (aangepast) werk, maar ook in tijdelijk ander passend werk bij de eigen werkgever. Door alle mogelijkheden op de werkplek te benutten houden werkgever en werknemer grip op de re-integratie. Anders dan bij een regulier arbeidsdeskundig onderzoek is het werkhervattingsadvies gericht op terugkeer in de eigen, mogelijk aangepaste, functie. De mogelijkheden voor passend werk bij een andere werkgever worden niet in kaart gebracht.
Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak ingezet rond het eerste ziektejaar, tussen de 42e en 52e week van ziekte. Een bedrijfsarts stelt hiervoor een beperkingenlijst op. Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige over de re-integratiemogelijkheden van uw arbeidsongeschikte werknemer. Hij of zij kijkt hoe een werknemer het beste zijn of haar werk kan hervatten. Daarbij worden de mogelijkheden bij de eigen werkgever bekeken, evenals elders op de arbeidsmarkt

Bij snelle inzet van een werkhervattingsadvies is het uitvoeren van een volledig arbeidsdeskundig onderzoek vaak niet meer nodig. Mocht het verzuim toch langer duren dan gedacht, dan kan een verkort onderzoek vaak uitgevoerd worden tegen een aangepast tarief.